Št. objave Naslov
1. Popravek Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
2. Popravek naslova Odločbe o podelitvi statusa družba, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave
3. Popravek naslova razdelka
4798. Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-A)
4799. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4800. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4801. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4802. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4803. Odlok o pomilostitvi
4804. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
4805. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov
4806. Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu
4807. Uredba o načinu izdaje dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališčih
4808. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Podmark v Občini Šempeter – Vrtojba
4809. Uredba o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest
4810. Sklep o spremembah Sklepa o Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije
4811. Pravilnik o postopku premestitve oseb z začasno zaščito
4812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4813. Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu
4814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
4815. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji za kontrolo ustreznosti krme, dodatkov in premiksov
4816. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4817. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij
4818. Odločba o razveljavitvi 50. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara v delu, ki ureja morfološko enoto 030 I/A2
4819. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
4820. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2005
4821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005 in 2006
4822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Prvomajski«
4823. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2006
4824. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Spodnja Hudinja in k.o. Zvodno
4825. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Medlog
4826. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4827. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4828. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2004
4829. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2005
4830. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2006
4831. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2006
4832. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC-58 (območja v planskih celotah KC-58)
4833. Program priprave lokacijskega načrta »Počitniško naselje Sv. Katarina v Ankaranu, območje T1«
4834. Program priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
4835. Sklep o ustanovitvi Območne lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče
4836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2005
4837. Program priprave Prostorskega reda Občine Mirna Peč
4838. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Mirna Peč
4839. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka
4840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4841. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek
4842. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006
4843. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006
4844. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2006
4845. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4846. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2006
4847. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
4848. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina
4849. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina
4850. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005
4852. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurij na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2005
4853. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2006
4854. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2006
4855. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2006
4856. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba
4857. Sklep o imenovanju člana v svet Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
4858. Sklep o financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
4859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005 – II. rebalans
4860. Sklep o odprodaji stavbnih zemljišč
4861. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2005
4862. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Gabrče 3 na Vrhniki
4863. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zagorje ob Savi
4864. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2005
4865. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005
4866. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
4867. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
4868. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006
4869. Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih objektov v lasti Občine Grosuplje v najem
4870. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje
4871. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4872. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2006
4873. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija
4874. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2006
4875. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse za leto 2006
4876. Sklep o ceni priključitve na KTV sistem Markovci za leto 2006
4877. Sklep o ceni priključitve na KTV sistem Markovci za leto 2006
4878. Odlok o oskrbi s pitno vodo
4879. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
4880. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4881. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica