Št. objave Naslov
324. Disciplinski pravilnik
325. Sklep o oblikovanju neprofitne najemnine v letu 2005
326. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Dragatuš I. faza
327. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
328. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata
329. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata
330. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ´Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE´
331. Program priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin - RTP Gotna vas
332. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.407 do km 4.900)
333. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Novo mesto (SPRO MONM-1)
334. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana
335. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Podčetrtek
336. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2005
337. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2005
338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2003
339. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2004
340. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Velika Polana
341. Odlok o občinskih cestah
342. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana
343. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2005
344. Merila za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času
345. Program priprave lokacijskega načrta za območje stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje
346. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2005
347. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje