Št. objave Naslov
1. Popravek Sklepa o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih
2. Popravek Sklepa o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega sodišča v Kopru
3. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije
4. Popravek Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)
5. Popravek Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec
6. Popravek Sklepa o plačilih staršev za programe predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
4752. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1B)
4753. Odredba o parlamentarni preiskavi za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah, in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
4754. Sklep o razrešitvi direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
4755. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
4756. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca in o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
4757. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca in o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
4758. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu z 9. členom zakona o poslancih
4759. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
4760. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
4761. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega sodišča v Celju, sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu ter delni razveljavitvi sklepa Okrajnega sodišča v Žalcu
4762. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča ter sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelek na Ptuju
4763. Odločba o razveljavitvi Odloka o določitvi območij stopenj varstva pred hrupom v Občini Ravne na Koroškem, kolikor uvršča parc. št. 1220/2 in 1225 k.o. Tolsti vrh v IV. območje varstva pred hrupom
4764. Sklep o spremembi Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
4765. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta
4766. Ugotovitveni sklep Republiške volilne komisije
4767. Sklepi o imenovanjih in razrešitvi v okrajnih volilnih komisijah
4768. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
4769. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta vikend naselja ob Savinji v Malih Braslovčah
4770. Odlok o razglasitvi Hiše Goričice 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena
4771. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2006
4772. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
4773. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Dolenjske Toplice
4774. Odlok o priznanjih Občine Dolenjske Toplice
4775. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
4776. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006
4777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
4778. Odlok o predkupni pravici Občine Komen
4779. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kuzma
4780. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Lendava
4781. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
4782. Program priprave Prostorskega reda Mestne občine Ljubljana (PR MOL)
4783. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana (SPR MOL)
4784. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2006
4785. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
4786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
4787. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za oglaševanje na objektih ali napravah za oglaševanje na območju Občine Sežana
4788. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2006
4789. Sklep o začasnem financiranju
4790. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
4791. Program priprave Prostorskega reda Občine Škofja Loka
4792. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9
4793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba«
4794. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
4795. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
4796. Statut Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)
4797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi