Št. objave Naslov
4687. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1C)
4688. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-F)
4689. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na izplačane plače (ZDIP-D)
4690. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1B)
4691. Uredba o izvajanju nalog na hidromelioracij­skih sistemih
4692. Uredba o določitvi mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
4693. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
4694. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo
4695. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji
4696. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali
4697. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju
4698. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
4699. Pravilnik o spremembah Odredbe o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle
4700. Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto
4701. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto
4702. Pravilnik o preiskovanju pomorskih nesreč
4703. Pravilnik o enotnih postopkih nadzora cestnega prevoza nevarnega blaga
4704. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za meddržavni cestni potniški promet Pavličevo sedlo
4705. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
4706. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA PITERS – FUNDACIJA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA V DRUŽINI IN ZASVOJENOSTI IGRALNIŠTVA
4707. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu nadomestnih volitev člana personalnega sveta Višjega sodišča v Celju 23. novembra 2005
4708. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
4709. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije
4710. Sprememba Splošnih pogojev delovanja slovenskega knjižnega trga
4711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
4712. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4713. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2006
4714. Odlok o lokacijskem načrtu SR – CE SEVER II
4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa
4716. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006
4717. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
4718. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega lokacijskega načrta VS 39/6-1 Jarčen potok
4719. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2006
4720. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2006
4721. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4722. Sklep o prenehanju javnega dobra
4723. Sklep o prenehanju javnega dobra
4724. Sklep o ustanovitvi javnega dobra
4725. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja za leto 2005
4726. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2005
4727. Sklep o plačilih staršev za programe predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
4728. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
4729. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
4730. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4731. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
4732. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče
4733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
4734. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
4735. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4736. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
4737. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
4738. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
4739. Odlok o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
4740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
4741. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2006
4742. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4743. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4744. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4746. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Turnišče
4747. Odlok o spremembi proračuna Občine Turnišče za leto 2005
4748. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
4749. Sklep o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
4750. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Žužemberk
4751. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk