Št. objave Naslov
1. Popravek Pravilnika o priznanjih policije
4658. Odlok o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem zboru Republike Slovenije (OdRTP)
4659. Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju raziskovalne dejavnosti
4660. Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Jugovzhodne Slovenije
4661. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv
4662. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
4663. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti dvigal s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03)
4664. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti strojev z Odredbo o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/00, 57/00 – popr. in 107/01)
4665. Odločba o ugotovitvi, da je bil člen 23 Zakona o davku od dobička pravnih oseb v neskladju z Ustavo, z učinkom razveljavitve
4666. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4667. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4668. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija
4669. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2006
4670. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
4671. Sprememba Programa priprave izdelave Lokacijskega načrta »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«
4672. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik
4673. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
4674. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
4675. Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske
4676. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4677. Odlok o urejanju javne razsvetljave
4678. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave
4679. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti
4680. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
4681. Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 12. 2005
4682. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec
4683. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2005
4684. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju
4685. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja
4686. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1)