Št. objave Naslov
1. Statut Študentske organizacije Univerze v Mariboru
2. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
3. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
4. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2005
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005
7. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kungota za leto 2005
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
9. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško
10. Sklep o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v obdobju 2005-2007 s podzakonskimi predpisi
11. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode
12. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005
13. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2005
14. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Rogatec za leto 2005
15. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2005
16. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin v Občini Rogatec
17. Program priprave lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu
18. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
19. Sklep o namenu porabe neizkoriščenih sredstev v proračunu Občine Tišina ob koncu leta
20. Sklep o določitvi vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
22. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
23. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
24. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
25. Sklep o ukinitvi javnega dobra
26. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
27. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo