Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (v letu 2004)
2. Popravek v odloku o lokacijskem načrtu "Podjetniška cona Pameče" (Slovenj Gradec)
4258. Zakon o krmi (uradno prečiščeno besedilo) (ZKrmi-UPB1)
4259. Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB2)
4260. Zakon o davku na motorna vozila (uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV-UPB1)
4261. Zakon o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDV-UPB2)
4262. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Irskem
4263. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini
4264. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
4265. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
4266. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
4267. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
4268. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli gojitvenega območja Sečovlje
4269. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Demokratične socialistične republike Šri Lanke v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
4270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
4271. Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma
4272. Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
4273. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
4274. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov
4275. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli
4276. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta magistrala zahod - bencinski servis Veselova
4277. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Grad
4278. Sklep o povišanju osnove za izračun najemnine za javne površine
4279. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Birčna vas
4280. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brusnice
4281. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stopiče
4282. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s planskimi akti
4283. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu