Št. objave Naslov
4233. Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB2)
4234. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB2)
4235. Zakon o brezplačni pravni pomoči (uradno prečiščeno besedilo) (ZBPP-UPB1)
4236. Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme
4237. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
4238. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2004
4239. Splošni akt o minimalnem naboru zakupljenih vodov
4240. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke
4241. Splošni akt o preglednosti in objavi informacij
4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
4243. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Beltinci
4244. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled
4245. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
4246. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4247. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4248. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič
4249. Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi "dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina"
4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (marina in komunalni privezi, v letu 2004)
4251. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obala med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola, v letu 2004)
4252. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankarana - Ancarano, v letu 2004)
4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (razširitev urbanih površin na Ankaransko bonifiko, v letu 2004)
4254. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (vinske kleti, turistične kmetije, v letu 2004)
4255. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama
4256. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč
4257. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč