Št. objave Naslov
4166. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Knoxvillu
4167. Sklep o imenovanju častne konzulke v Knoxvillu
4168. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
4169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
4170. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti patulina v živilih
4171. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih
4172. Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev
4173. Pravilnik o spremembi pravilnika o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu
4174. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača - Koper
4175. Pravilnik o rokih in načinu posredovanja podatkov Davčne uprave Republike Slovenije v evidenco prometa nepremičnin
4176. Navodilo o vodenju in posredovanju podatkov nepremičninske družbe o sklenjenih poslih pri prometu z nepremičninami
4177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju
4178. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2003
4179. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica - 1. faza
4180. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Dravograd
4181. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v vrtcih Občine Gornji Petrovci
4182. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Horjul
4183. Razpis predčasnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Brezovica
4184. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina za obdobje 1986-1990
4185. Pravilnik o uporabi športne dvorane
4186. Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
4187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2003
4188. Pravilnik o sofinanciranju košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo
4189. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Tolmin 1986-1990, ki se nanaša na območje nove Občine Kobarid ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih s
4190. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
4191. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v Črnotičah in v Movražu v letu 2004
4192. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Koper
4193. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta
4194. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
4195. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava in DOŠ Genterovci
4196. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice
4197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
4198. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta kulturni center v Novi Gorici
4199. Program priprave za lokacijski načrt ob sodišču v Novi Gorici
4200. Pravilnik "Štipendijske sheme za Dolenjsko"
4201. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda višje in visokošolsko središče Sežana
4202. Sklep o spremembi sklepa o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Žetale