Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004 (Slovenske Konjice)
4140. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (RZ2002)
4141. Odlok o razglasitvi Gradu Strmol za kulturni spomenik državnega pomena
4142. Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja z nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica
4143. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2003-2012)
4144. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2002-2011)
4145. Pravilnik o gozdnogospodarske enote Vače (2003-2012)
4146. Splošni akt o načinu vodenja in preverjanja ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve
4147. Splošni akt o ravni dostopne cene univerzalne poštne storitve
4148. Splošni akt o nalepki za prepoved vročanja v predalčnik
4149. Aneks h kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990, 1994 in spremenjenega v letu 1997 za območje Občine Kuzma
4151. Odlok o grbu in zastavi Občine Radeče
4152. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič - dopolnitev 2003
4153. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci
4155. Program priprave sprememb ureditvenega načrta za območje IGM v Zagorju ob Savi