Št. objave Naslov
410. Odlok o pomilostitvi
411. Uredba o samozaposlenih v kulturi
412. Uredba o spremembah uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
413. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti za boj proti socialni izključenosti
414. Pravilnik o delovanju organizacij v ribištvu
415. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003
417. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnil prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobje za obdobje 1986-2000
418. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina in osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
420. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
421. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za širitev glinokopa v Homu Občine Ljubno
422. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 1990, usklajenega 1989 za območje Občine Ljubno - dopolnitev v letu 2003
423. Sklep o ukinitvi javnega dobra
424. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
425. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica za območje OŠ in VVZ Škofljica in določitev morfoloških enot (morfološka enota 5A)
426. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Roje - Mirna
427. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2004
428. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin