Št. objave Naslov
4023. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (ReDPROSV)
4024. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael
4025. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
4026. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
4027. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice - vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
4028. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
4029. Pravilnik o obrazcu za obračun davka na izplačane plače
4030. Pravilnik o metodologiji za izračun razlike med prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh-1 in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh
4031. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
4032. Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu
4033. Pravilnik o spremembi pravilnika o medu
4034. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 77, o določitvi cene za enoto storitve za Švedsko, z začetkom veljavnosti 1. julija 2004
4035. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
4036. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
4037. Soglasje k Aktu o ustanovitvi Fundacije pismo srca, ustanove
4038. Soglasje k Aktu o ustanovitvi Fundacije Oskar, ustanove za prijaznejšo osnovno šolo
4039. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih
4040. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice in družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno
4041. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2004
4042. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
4043. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2003
4044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2003
4045. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Cankova
4046. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2003
4047. Odlok o turistični taksi v Občini Cankova
4048. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč za leto 2004
4049. Sklep o pomoči za novorojence v letu 2004
4050. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče - Občina Divača
4051. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu
4052. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju - Senadole Občina Divača
4053. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986-1990 za območje Občine Dobje dopolnjenega v letu 2004
4054. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2004
4055. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice
4056. Odlok o spremembi odloka o Čipkarskem festivalu v Idriji
4057. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija
4058. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004 - II.
4059. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala in Blejska Dobrava
4060. Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
4061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2003
4062. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje
4063. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj
4064. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
4065. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
4066. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
4067. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
4068. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
4069. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
4070. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto
4071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
4072. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo m
4073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišča parc. št. 1537/5, k.o. Žaloviče
4074. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnine parc. št. 1164/4, k.o. Bršljin
4075. Sklep o določitvi zemljišča grajenega javnega dobra parc. št. 1098, k.o. Kandija
4076. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu "Ob Pivki p19/s15"
4077. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok
4078. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje - Postojna
4079. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold
4080. Pravilnik o protokolarnih pozornostih Občine Radeče do nosilcev občinskih priznanj ter občinskih funkcij v Občini Radeče ter izvedbi jubilejnih porok
4081. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče
4082. Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 7. 2004
4083. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2004
4084. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjen v letu 2002
4085. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec
4086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
4087. Odlok o dopolnitvah odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
4088. Program priprave lokacijskega načrta za območje južno od Kostroja
4089. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi
4090. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah
4091. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
4092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2003
4093. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Stari trg - DSO
4094. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Tržič
4095. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4096. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič
4097. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004
4098. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Veržej dopolnjen v letu 2001
4099. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Vojnik
4100. Statut Občine Ivančna Gorica
4101. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje
4102. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj
4103. Sklep o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev
4104. Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke
4105. Odlok o lokacijskem načrtu za širitev glinokopa v Homu v Občini Ljubno
4106. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota
4107. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4108. Sprememba pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka
4109. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002
4110. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor RS v letu 2004