Št. objave Naslov
3792. Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (RePKRS)
3793. Pravilnik o priznanjih policije
3794. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z Odredbo o varnosti strojev
3795. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela v Pišecah z župniščem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3796. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Stankovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3797. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender
3798. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cerkvenjak, spremembe in dopolnitve v letu 2002
3799. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovna cona Ručetna vas
3800. Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
3801. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hrpelje-Kozina
3802. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob Kolodvorski" v Kopru
3803. Odlok o zazidalnem načrtu Stanovanjska soseska "Olmo"
3804. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za "območje ŠRC na Bonifiki" v Kopru
3805. Sklep o sprejetju novelacije programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Ob Kolodvorski
3806. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Olmo
3807. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in drugih sorodnih oblikah javnega oglaševanja
3808. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
3809. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj
3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
3811. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta jezera pri Sv. Trojici
3812. Sklep o povišanju povračila za priključno zmogljivost
3813. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3814. Odlok o plakatiranju v Občini Majšperk
3815. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren-Kostanjevica
3816. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
3817. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
3818. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine
3819. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto
3820. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Dolž
3821. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Gabrje
3822. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik
3823. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Podgrad
3824. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Uršna sela
3825. Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Novo mesto
3826. Odlok o plakatiranju v Občini Sevnica
3827. Pogoji za uporabo plakatnih mest
3828. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu
3829. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
3830. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče
3831. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora
3832. Sklep o nadomestitvi članice - predsednice Nadzornega odbora Občine Zreče z novo članico
3833. Sklep o obračunavanju odsotnosti v Vrtcu Zreče
3834. Ustanovitveni akt Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
3835. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo