Št. objave Naslov
3561. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa devetletne osnovne šole
3562. Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
3563. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
3564. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
3565. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt
3566. Odlok o območju predkupne pravice Občine Bled
3567. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2004
3568. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče (skrajšani postopek)
3569. Sklep o preseganju števila otrok v oddelku in sklep o potrditvi nadstrandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice
3570. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje Vila Fortuna
3571. Sklep o javni razgrnitvi
3572. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomlja
3573. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen 2001
3574. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta Novi grad za izpeljavo ključnih razvojnih projektov na področju zdraviliškega turizma, o javni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta za športni kompleks za izpeljavo ključnih razvojnih projektov na področju zdraviliškega turizma, in o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni na področju zdraviliškega turizma ter o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna
3575. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob - Ribče
3576. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
3577. Pravilnik o dodelitvi sredstev za sofinanciranje pri izgradnji indvididualnih oziroma lastnega vodovoda in za obnovo lastnega vodovoda v Občini Dravograd
3578. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Dravograd
3579. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3580. Pravilnik o kreditiranju obnov fasad in/ali streh v starem mestnem jedru
3581. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2003
3582. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kungota v letu 2003
3583. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v lasti Občine Kungota
3584. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3585. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004
3586. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mirna Peč
3587. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2003
3588. Razpis nadomestnih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
3589. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2005-2009 v Krajevni skupnosti Birčna vas
3590. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2005-2009 v Krajevni skupnosti Brusnice
3591. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2005-2009 v Krajevni skupnosti Stopiče
3592. Odlok o Zazidalnem načrtu P1 S11 - Motel v Pivki
3593. Odlok o spremembah in dopolnitvah UN Center v Pivki
3594. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Radeče
3595. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2004
3596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega Vrtca Ravne na Koroškem
3597. Sklep o javni razgrnitvi in o javni razpravi predloga investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
3598. Odlok o lokacijskem načrtu za glinokop Pragersko v Občini Slovenska Bistrica
3599. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
3600. Odlok o spremembi odloka o uvedbi povračila za priključno zmogljivost vodovodnega priključka
3601. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
3602. Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega lokacijskega načrta za večstanovanjski objekt ob Cesti gradenj
3603. Statut KOP, Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, d.o.o.
3604. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3605. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem (uradno prečiščeno besedilo)
3606. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Osnovna šola Toneta Okrogarja"
3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tržnem redu v Občini Ajdovščina
3608. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Borovnica
3609. Sklep o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
3610. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Brezovica
3611. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
3612. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti V 10 Brezovica in V 20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice
3613. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 24 Rakitna
3614. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
3615. Program priprave spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 20 Podpeč, V21 Preserje, V 22 Prevalje, V23 Brezovica in V 46 Vnanje Gorice
3616. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica
3617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja Skladišča C3 - "Ob Potoku" v naselju Logatec
3618. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
3619. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 18. 2. 2004 do 9. 7. 2004 izdano dovoljenje za promet
3620. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
3621. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, za katera je od 18. 2. 2004 do 9. 7. 2004 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3622. Ugotovitveni sklep o določitvi dnevnice za službeno potovanje v državi, določena s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti
3623. Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve
3624. Splošni akt o podatkih o kakovosti univerzalne storitve
3625. Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta
3626. Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev