Št. objave Naslov
3420. Statut Inženirske zbornice Slovenije
3421. Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 9/98) z upoštevanimi spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo
3422. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Benedikt
3423. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brežice, k.o. Kapele in k.o. Jereslavec
3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Gorišnica dopolnjenega v letu 2001
3425. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica (dopolnitev 2003)
3426. Poslovnik Nadzornega odbora občine Gorišnica
3427. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina
3428. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04, 65/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02, 46/04, 65/04) - dopolnjen 2003
3429. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02)
3430. Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02, Uradne objave časopisa Snežnik št. 5/03 in št. 3/04)
3431. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3432. Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
3433. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru
3434. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Oskrbni center ob Dolinski cesti" v Kopru
3435. Program priprave lokacijskega načrta za ureditev obale Koper - Izola - I. faza
3436. Program priprave lokacijskega načrta "Športno rekreacijska cona v Ankaranu"
3437. Program priprave lokacijskega načrta "Ureditev plaže v Valdoltri"
3438. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002
3439. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
3440. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
3441. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana
3442. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 2004
3443. Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdbobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjeni 2004
3444. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) individualne stanovanjske zazidave Sn3-Krnice 2
3445. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
3446. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu
3447. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
3448. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3449. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Turnišče
3450. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 2004
3451. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
3452. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk
3453. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2002
3454. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
3455. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
3456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
3457. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov
3458. Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali
3459. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
3460. Pravilnik o spremembi pravilnika o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije
3461. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v dvojezični srednji šoli
3462. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
3463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
3464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov
3465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
3466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa
3467. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
3468. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov