Št. objave Naslov
3398. Zakon o potrošniških kreditih (uradno prečiščeno besedilo) (ZPotK-UPB1)
3399. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2005 izdajo priložnostni kovanci
3400. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
3401. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za sladkor
3402. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija
3403. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih
3404. Seznam avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali
3405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih glede dovoljenja za promet z zdravilom
3406. Odločba o razveljavitvi sklepa o stroških postopka
3407. Sklep o začasnem zadržanju dela 6. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini
3408. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
3409. Odločba o odpravi Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in Sklep o spremembah tega sklepa ter o zavrženju zahteve in pobude za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi
3410. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
3411. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1
3412. Sklep o dolgoročnem depozitu pri Banki Slovenije
3413. Sklep o spremembi sklepa o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja
3414. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3415. Sklep o uskladitvi zneska minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
3416. Spremembe Pravil o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana"
3417. Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov
3418. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnovlje-jug
3419. Program priprave občinskega lokacijskega načrta pokopališče v Pivki - I. faza