Št. objave Naslov
3163. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C)
3164. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E)
3165. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-B)
3166. Uredba o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3167. Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede
3168. Uredba o spremembi Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
3169. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
3170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
3171. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3172. Navodilo za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
3173. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2003
3174. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče
3175. Spremembe pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Braslovče
3176. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3177. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
3178. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani
3179. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta proizvodne cone "Sela 2"
3180. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2003
3181. Rebalans proračuna Občine Dravograd za leto 2004
3182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3183. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2003
3184. Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje
3185. Dopolnitev pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in gozdarstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica
3186. Program priprave občinskega lokacijskega načrta daljinske kolesarske poti v Občini Jesenice
3187. Odlok o ureditvenem (lokacijskem) načrtu območja M1 Pod Skalco
3188. Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja K26 Schlenk
3189. Odlok o lokacijskem (ureditvenem) načrtu Zdravilni gaj Tunjice
3190. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3191. Program priprav za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta staro mestno jedro II - Krško (skrajšani postopek)
3192. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota
3193. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Enote vrtca Osnovne šole Podčetrtek
3194. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2003
3195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2004
3196. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3197. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono "LIP Slovenske Konjice"
3198. Pravilnik za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci za obdobje 2004-2006
3199. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje Občine Škofljica
3200. Odlok o začasni razglasitvi graščine Namršelj v Želimljem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3201. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev v Javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ in vrtec Škofljica - enota vrtec
3202. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe
3203. Program priprave sprememb lokacijskega načrta za bencinski servis v Kisovcu
3204. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2004