Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-D)
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C)
337. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2004
338. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov
339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Litija in Šmartna
340. Sklep o razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestnega jedra Idrije
341. Ponovna javna razgrnitev in javna razprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 2004
342. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje
343. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2004
344. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu Učno razvojnega centra za krajino in šport - Golf Otočec
345. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2004
346. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
347. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka
348. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polezela - OE Vrtec Polzela
349. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
350. Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Postojna
351. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
352. Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogatec
353. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogatec
354. Sklep o določitvi splošnih ter posebnih parkirišč za osebna vozila ter parkirišča za tovorna vozila na območju naselja Rogatec
355. Odlok o zaščiti in oskrbi domačih živali
356. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
357. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
358. Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji
359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
360. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
361. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših in deleža knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev