Št. objave Naslov
2982. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2983. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2984. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2985. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2986. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2987. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče
2988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
2989. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
2990. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
2991. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu
2992. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
2993. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006
2994. Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije
2995. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji
2996. Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču
2997. Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov
2998. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
2999. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežin sadjem in zelenjavo
3000. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček
3001. Program priprave državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper
3002. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
3003. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
3004. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo
3005. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic
3006. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3007. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3008. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3009. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3010. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3011. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3012. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3013. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3014. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3015. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
3016. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3017. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3018. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji