Št. objave Naslov
2899. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika in tri člane Državne revizijske komisije
2900. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2901. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2902. Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
2903. Uredba o programu ukrepov sanacije onesnaženja dela vodonosnika Ljubljanskega polja s trikloroetenom na vodovarstvenem območju vodarne Hrastje
2904. Uredba o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
2905. Odlok o spremembah Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
2906. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2004
2907. Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti državnih vrednostnih papirjev
2908. Pravilnik o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti
2909. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu
2910. Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
2911. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
2912. Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe
2913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij
2914. Pravilnik o spremembah pravilnika o higienskih zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po morju
2915. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
2916. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
2917. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
2918. Aneks k tarifni prilogi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
2919. Tarifa Zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov
2920. Tarifa Zavoda IPF za kabelsko retransmisijo fonogramov
2921. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2004
2922. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 2004
2923. Program priprave za občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas
2924. Sklep o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru
2925. Sklep sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta „Večnamenska dvorana v Kopru“ (gradnja nove šole na Bonifiki)
2926. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru
2927. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta „Večnamenska dvorana v Kopru“ (gradnja nove šole na Bonifiki)
2928. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Nad Dolinsko cesto” v Kopru
2929. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VP 3/2 Brdo)
2930. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega centra Ljubljana)
2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga)
2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi)
2933. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR 8/2 Vevče)
2934. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠP 1/3 Viator)
2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠR 3/3 Kamna gorica)
2936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča ­»Lopan«
2937. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za delo članov Občinskega sveta občine Prebold
2938. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold
2939. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Prebold
2940. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004
2941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju političnih strank v Občini Prevalje
2942. Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP – sprememba oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno gradnjo
2943. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja