Št. objave Naslov
1. Popravek v Zakonu o dohodnini
2. Popravek sklepa o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
4. Popravek odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko plansko celoto 1/5 - Polica
5. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica - RTP Volovja reber
6. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
7. Popravek vsebine Uradnega lista RS, št. 60/04
2873. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
2874. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1B)
2875. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D)
2876. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
2877. Pravila o poslovanju s kontom
2878. Pravila igre na srečo "PETICA"
2879. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2880. Dodatek št. 2 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2881. Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2882. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2883. Dodatek št. 5 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2884. Dodatek št. 6 k pravilom igre na srečo "PETICA"
2885. Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji
2886. Odlok o delni ukinitvi lokacijskega načrta Ajdovščina - zahod - Lipa
2887. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
2888. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Črenšovci
2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
2890. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna
2891. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Grad
2892. Ugotovitveni sklep
2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini turistične takse
2894. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
2895. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi
2896. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba
2897. Sklep o številu oddelkov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Vrtec
2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče