Št. objave Naslov
291. Pravilnik o vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2004/2005
292. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
293. Pravila igre na srečo "Prve stave"
294. Poročilo o gibanju plač za november 2003
295. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
296. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
297. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
298. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
299. Sklep o spremembi uradnega elektronskega naslova Občinske uprave občine Borovnica
300. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice
301. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celja - kare 12
302. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj
303. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj
304. Program priprave za lokacijski načrt Novi Grad - Zdraviliški klinični center
305. Program priprave za lokacijski načrt Športno rekreacijski kompleks
306. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni
307. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje
308. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš
309. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju za leto 2004
310. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2004
311. Dopolnitev pravilnika za sofinanciranje programov na področju kmetijstva na območju Občine Kočevje
312. Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kočevje
313. Dopolnitev pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kočevje
314. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
315. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004
316. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
317. Sklep o višini cene storitve "Pomoč na domu"
318. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve
319. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Križevci v letu 2004
320. Odlok o spremembi odloka o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju
321. Sklep o vzpostaviti grajenega javnega dobra v k.o. Globoka, k.o. Veščica in k.o. Gibina
322. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje
323. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
324. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2004
325. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci
326. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2004
327. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2004
328. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba
329. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Velika Polana
330. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov Občine Velika Polana
331. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm
332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2003
333. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2004
334. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
335. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
336. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Fram-Ptuj