Št. objave Naslov
2702. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2703. Odlok o pomilostitvi
2704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozniških dovoljenjih
2705. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2003
2706. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Benedikt
2707. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2003
2709. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica
2710. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica
2711. Sklep o ukinitvi statusa javnega odbra
2712. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova-Polhov Gradec od leta 2004 do leta 2007
2713. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
2714. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih:- za ureditveno območje naselja Logatec,- za ureditvena naselja v občini Logatec,- za odprti prostor občine Logatec,- za naselje Hotedršica
2715. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena naselja v Občini Loški Potok
2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2003
2717. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
2718. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2719. Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
2720. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na pokopališču na Jugorju pri Metliki
2721. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2003
2722. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
2723. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
2724. Program priprave in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje
2725. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico
2726. Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks)
2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
2728. Odlok o lokacijskem načrtu Učno-razvojni center za krajino in šport - golf Otočec
2729. Odlok o ureditvenem načrtu Pod topom na Drski v Novem mestu
2730. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin v KO Ragovo
2731. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Puconci
2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prenove urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje CZ v Rogaški Slatini
2733. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
2734. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Katica" (SC 5)
2735. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za prostorsko ureditev dela območja med Cankarjevo ulico in Glavnim trgom v Slovenj Gradcu
2736. Sklep o številu otrok v oddelkih in o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Slovenske Konjice
2737. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2003
2738. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
2739. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Občinski upravi občine Šempeter-Vrtojba
2740. Sklep o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila
2741. Sklep o sprejemu informacije: Natura 2000
2742. Sklep o sprejemu energetske zasnove
2743. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta pokopališče Škocjan
2744. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
2745. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje
2747. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri
2751. Odlok o pokopališkem redu
2752. Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini
2753. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v aprilu 2004