Št. objave Naslov
2666. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-G)
2667. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi (ZCS-1A)
2668. Zakon o davčni službi (ZDS-1)
2669. Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)
2670. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja administrator
2671. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja aranžerski tehnik
2672. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum
2673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport
2674. Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije
2675. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice
2676. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna
2677. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Dobrna
2678. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Grapa 1
2679. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega dvojezičnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Lendava
2680. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v mestni upravi Mestne občine Ljubljana