Št. objave Naslov
2258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
2259. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
2260. Uredba o sevalnih dejavnostih
2261. Uredba o ekološko pomembnih območjih
2262. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala
2263. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
2264. Pravilnik o spremembah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2265. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
2266. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2268. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
2269. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
2270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih ­potnih listov
2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic
2273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Razkrižje
2274. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2003
2275. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana
2276. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče