Št. objave Naslov
1. Popravek navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
191. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev
192. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
193. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
194. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
195. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
197. Program priprave lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh
198. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče
199. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin