Št. objave Naslov
1595. Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (PZ-UPB1)
1596. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1A)
1597. Zakon o evropskem nalogu za prijetje in predajo (ZENPP)
1598. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-A)
1599. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-A)
1600. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-A)
1601. Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini (ZIL-1B)
1602. Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR)
1603. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A)
1604. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-B)
1605. Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP)
1606. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja za leto 2004
1607. Pravilnik o vzpostavitvi in delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
1608. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki
1609. Pravilnik o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv
1610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
1611. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja
1613. Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1614. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki Občin Hoče-Slivnica, Majšperk in Ormož, v delih, ki so predpisovali nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv, v neskladju z Zakonom, zaradi česar se v teh delih odpravijo oziroma razveljavijo, ter o zavrženju pobude Občine Lendava
1615. Odločba o ugotovitvi, da so bile določbe odlokov posameznih lokalnih skupnosti v neskladju z Zakonom, kolikor so prepisovale odmero nasomestila za uporabo stavbnega zemljišča od zemljišč, na katerih so avtoceste, površine za dejavnosti ob avtocesti ali platoji cestninskih postaj
1616. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
1617. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled