Št. objave Naslov
1565. Zakon o pravdnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZPP-UPB2)
1566. Zakon o javnih naročilih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-1-UPB1)
1567. Zakon o zdravstveni inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrl-UPB1)
1568. Zakon o lekarniški dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZLD-UPB1)
1569. Zakon o zdravstveni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZDej-UPB1)
1570. Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB2)
1571. Zakon o socialnem varstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSV-UPB1)
1572. Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
1573. Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije
1574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije
1575. Pravilnik o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina
1576. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2004
1577. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
1578. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
1579. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
1580. Pravilnik o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje
1581. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Kočevje
1582. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj) ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990-2000 za območje obravnavane urbanistične zasnove
1583. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2004-2009 v krajevni skupnosti DOLŽ
1584. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2004-2009 v krajevni skupnosti GABRJE
1585. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2004-2009 v krajevni skupnosti PODGRAD
1586. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2004-2009 v krajevni skupnosti MALI SLATNIK
1587. Sklep o javni razpravi investicijskega programa za investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2004-2009 v krajevni skupnosti URŠNA SELA
1588. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1589. Pravilnik o strokovnih, kadrovskih in tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na živalih
1590. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih
1591. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih
1592. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
1593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU
1594. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ukrepih za nadzor nad določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN)