Št. objave Naslov
1542. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za goveje meso
1543. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
1544. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
1545. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1546. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1547. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1548. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
1549. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti igrač
1550. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pitni vodi
1551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah programa pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica
1552. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka
1553. Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
1554. Poslovnik o delu stanovanjskega sveta
1555. Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
1556. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
1557. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
1558. Odredba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
1559. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev v letu 2004
1560. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 4. in 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Majšperk v delih, ki nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv
1561. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 3. člena Odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vodice v delu, ki nalaga plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv
1562. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma
1564. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja