Št. objave Naslov
1. Popravek odločbe o podaljšanju statusa Društva za varstvo in proti mučenju živali
2. Popravek pravilnika o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlih
3. Popravek pravilnika o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom
4. Popravek pravilnika o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav
5. Popravek pravilnika o pogojih za udeležbo kopitarjev na tekmovanjih ter zbiranju podatkov s tekmovanj za kopitarje
6. Popravek pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev
7. Popravek pravilnika o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih plemenskih kopitarjev
8. Popravek pravilnika o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo
9. Popravek pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje
10. Popravek pravilnika o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje
11. Popravek sklepa o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2004
12. Popravek pravilnika o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004
13. Popravek pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
14. Popravek pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi
15. Popravek pravilnika o posebnih veterinarskih pogojih za trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
16. Popravek uredbe o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki
17. Popravek sklepa o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
18. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2003
19. Popravek odloka o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004
20. Popravek pravilnika o spremembi pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
21. Popravek pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode
22. Popravek kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
23. Popravek razlage kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije
24. Preklic sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca Benedikt
25. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče
26. Popravek sklepa o spremembi cene bolnišničnih oddelkov vrtca (Celje)
27. Popravek cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Štore
32. Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
33. Popravek sklepa o subvencioniranju osemenjevanja krav v letu 2004
34. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
35. Popravek prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica
36. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
37. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
38. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
39. Popravek odloka št. 2 (za morfološke enote 1A, 2A, 2B) o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica in odloka št. 1 o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
40. Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Šmartno pri Litiji
41. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
42. Popravek odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
43. Preklic objave programa priprave lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh
1470. Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU)
1471. Uredba o dopolnitvi Uredbe o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda
1472. Odlok o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Starod
1473. Odlok o spremembi Odloka o Svetu za nacionalno varnost
1474. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov
1475. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Bakuju
1476. Sklep o imenovanju častnega konzula v Bakuju
1477. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1478. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
1480. Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov
1481. Pravilnik o sladkorjih
1482. Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine
1483. Pravilnik o spremembi pravilnika o službeni oceni
1484. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne gasilne aparate ter gasilna sredstva
1485. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v srednjih šolah
1486. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
1487. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1488. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov
1489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1490. Odločba o podelitvi statusa društva Slovenskemu društvu za zaščito voda
1491. Odločba o podelitvi statusa društva Regijskemu društvu ekološkega gibanja Ivančna Gorica - RDEG
1492. Sklep o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja
1493. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1494. Sklep o spremembi sklepa o izdajanju tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije
1495. Sklep o spremembi sklepa o depozitu čez noč pri Banki Slovenije
1496. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1497. Sklep o spremembi sklepa o posojilu za čez dan
1498. Sklep o spremembi sklepa o lombardnem posojilu
1499. Sklep o začasnem odkupu vrednostnih papirjev
1500. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1501. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda v prodajo in obtok
1502. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1503. Sklep o imenovanju namestnikov članov volilne komisije Sodnega sveta
1504. Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in druge z zakoni določene namene
1505. Sprememba statuta Zdravniške zbornice Slovenije
1506. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2004
1507. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
1508. Dogovor o podaljšanju uporabe kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
1509. Splošni akt o določitvi pristojbine za podelitev izključne pravice uporabe radiofrekvenčnega spektra
1510. Dodatek k pravilom kviz loterije "Dobim podarim"
1511. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
1512. Odlok o komunalnih taksah
1513. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova v letu 2004
1514. Pravilnik o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Cankova
1515. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta S6 - Graditelj
1516. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Kamnik
1517. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik
1518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov
1519. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Kočevje v letu 2004
1520. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola ob Rinži, Kočevje
1521. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
1522. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1523. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Obkolpje (PUP4) v Občini Kočevje
1524. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
1525. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2003
1526. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2004
1527. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta "Ob Šmarski cesti" v Kopru (bencinski servis)
1528. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta "Terasaste hiše v Semedeli"
1529. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča "Lopan"; skrajšani postopek
1530. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2003
1531. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2003
1532. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003
1533. Odlok o spremembah odloka o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s plinom iz lokalnega omrežja
1534. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2003
1535. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu
1536. Pravilnik o spremembi pravilnika o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
1537. Pravilnik o spremembi pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
1538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1539. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1540. Pravilnik o kazenski evidenci
1541. Pravilnik o diplomatskem izpitu