Št. objave Naslov
1. Popravek odredbe o izdelkih iz kristalnega stekla
2. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
1297. Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
1298. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil
1299. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1300. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
1301. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Občine Ajdovščina
1302. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1303. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2004
1304. Odlok o ureditvenem načrtu - Cukalova štala
1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
1307. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2003
1308. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Grad
1309. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
1310. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004
1311. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1312. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad
1313. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
1314. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3149/2 k.o. Kostanjevica in o prodaji predmetne nepremičnine
1315. Program priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
1316. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1317. Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu središča "Lopan" po skrajšanem postopku
1318. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2004
1319. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
1320. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
1321. Odlok o lokacijskem načrtu "Podjetniška cona Pameče"
1322. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono "Pameče - Troblje enota Pi1B"
1323. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen
1324. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji
1325. Sklep o določitvi komunalne deponije
1326. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2004
1327. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave
1328. Sklep o ukinitvi zmljišča v splošni rabi
1329. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče
1330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
1331. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
1332. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin