Št. objave Naslov
1244. Razpis volitev članov sodnega sveta
1245. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1246. Uredba o ureditvi trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki
1247. Uredba o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek, Grojzdek in Cerknica
1248. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
1249. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Podmark v Občini Šempeter-Vrtojba
1250. Sklep o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin
1251. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka
1252. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1253. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
1256. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov dijaškim domovom
1257. Pravilnik o merilih za vrednotenje materialnih stroškov srednjim šolam, ki izvajajo gimnazijske programe ter programe za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
1258. Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO
1259. Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
1260. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1261. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove Tavčarjev sklad na Loškem, ustanova
1262. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Primula
1263. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Sorgente Linda
1264. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki posameznih lokalnih skupnost v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene prenosu in distribuciji električne energije, v neskladju z Zakonom in razveljavitev odlokov posameznih lokalnih skupnosti v delih, ki nalagajo plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene prenosu ali distribuciji električne energije
1265. Odločba o ugotovitvi, da določbi 268. in 295. člena Statuta Univerze v Mariboru nista v neskladju z Zakonom o skupnosti študentov
1266. Sklep, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje točke h 7. člena in sedme alineje 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
1267. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju
1268. Sprememba poslovnika Sveta za sistem plač v javnem sektorju
1269. Spremembe in dopolnitve statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1270. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1271. Sklep o imenovanju volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1272. Sprememba meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov
1273. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije Dobim podarim
1274. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2004
1275. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
1276. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-1990, dopolnjena 2003, za območje Polja vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica, ter predloga Lokacijskega načrta za Polje vetrnih elektrarn Selivec in Polja vetrnih elektrarn Vremščica ter za povezovalni 110 kV daljnovod
1277. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2004
1278. Sklep o objavi povišanja povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1279. Spremembe statuta Občine Mozirje
1280. Sklep o javni razpravi "Investicijskega programa za adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje" v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mozirje
1281. Sklep o investicijskem programu za adaptacijo in dograditev OŠ Mozirje
1282. Sklep o javni razpravi "Investicijskega programa - ureditev trškega jedra v Mozirju"v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mozirje
1283. Sklep o investicijskem programu - ureditev trškega jedra v Mozirju
1284. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveta Ana, v letu 2002
1286. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004
1287. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture - poligon varne vožnje Čeplje
1288. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb zazidalnega načrta za območje "Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice" v Zagorju
1289. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za območje "Ašičevega travnika" v Zagorju
1290. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2004
1291. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča
1292. Uredba o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
1293. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
1294. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1295. Sklep o spremembi prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
1296. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Izola (Nasutje trajnih viškov izkopanega materiala Šared)