Št. objave Naslov
1173. Uredba o spremembi Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
1175. Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
1176. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih
1177. Odločba o imenovanju organizacije za ugotavljanje skladnosti (certificiranje) kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda, višje kakovosti in živil, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo predpisi o kakovosti za posamezne vrste kmetijskih pridelkov oziroma živil
1178. Odločba o imenovanju organizacije za ugotavljanje skladnosti (certificiranje) kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda, višje kakovosti in živil, ki se označujejo s posebnimi označbami, ki jih določajo predpisi o kakovosti za posamezne vrste kmetijskih pridelkov oziroma živil
1179. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu Belovo
1180. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Zarja
1181. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vrhovci
1182. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Galjevica
1183. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trnovo
1184. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Kolezija
1185. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci
1186. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ledina
1187. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Dr. France Prešeren
1188. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pod Gradom
1189. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat
1190. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Miškolin
1191. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped
1192. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška za območje urejanja ŠS 1/5 morfološka enota 1C/2 in osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 1/3 Viator
1193. Sprememba statuta Občine Prebold
1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Prebold
1195. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
1196. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za delo članov Občinskega sveta občine Prebold
1197. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
1198. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji
1199. Odlok o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Šmartno pri Litiji
1200. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Zreče
1201. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče
1202. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Zreče
1203. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Tišina
1204. Sklep o soglasju k dogovoru o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, posebno nakaznico, trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo, ter o enotni uporabi teh plačilnih instrumentov