Št. objave Naslov
1064. Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES)
1065. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-A)
1066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-A)
1067. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
1068. Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004-2006
1069. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada za javna naročila
1070. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Urada za priseljevanje in begunce
1071. Sklep o razveljavitvi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za droge
1072. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za slovenski jezik
1073. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike
1074. Odločba o imenovanju za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
1075. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1076. Odločba o imenovanju za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1077. Odločba o imenovanju za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1078. Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila
1079. Pravilnik o veterinarskih pogojih za sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, in višini pristojbin
1080. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg kunčjega mesa ter mesa gojene divjadi
1081. Pravilnik o posebnih veterinarskih pogojih za trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi
1082. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
1083. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih
1084. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge
1085. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme
1086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovnih komisijah
1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
1088. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
1089. Odločba o ugotovitvi, da prva alineja prvega odstavka 22. člena, 4. točka prvega odstavka 57. člena in drugi odstavek 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih niso v neskladju z Ustavo, in o ugotovitvi neskladnosti Zakona o nalezljivih boleznih z Ustavo
1090. Odločba o tem, da se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 475/2000 z dne 5. 4. 2001 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1191/99 z dne 10. 5. 2000 in sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 1373/96 z dne 15. 6. 1999 zavrne
1091. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in o vrnitvi zadeve Vrhovnemu sodišču v ponovno odločanje
1092. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča
1093. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med upravno enoto in sodiščem
1094. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča
1095. Odločba o oceni ustavnosti vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis predhodnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče
1096. Odločba o razveljavitvi sodb Višjega sodišča v Mariboru ter Okrajnega sodišča na Ptuju in vrnitvi zadeve Okrajnemu sodišču na Ptuju v novo sojenje
1097. Odločba o odpravi točke 1 drugega odstavka 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentilj
1098. Odločba o razveljavitvi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, na katerih so počitniški objekti
1099. Sklep o spremembi sklepa o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa
1100. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2004
1101. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
1102. Poročilo o gibanju plač za januar 2004
1103. Pravilnik o sprejemu otrok v VVE pri OŠ Veliki Gaber
1104. Odlok o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Tržič
1105. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Tržič
1106. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda
1107. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Videm
1108. Sklic 1. prostorske konference za lokacijski načrt za večstanovanjski-poslovni objekt ob Cesti gradenj (del območja urejanja V1O/4-Stara cesta, morfološka enota 4B/1)
1109. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije