Št. objave Naslov
918. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-B)
919. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A)
920. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-A)
921. Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)
922. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
923. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
924. Sklep o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
925. Sklep o imenovanju člana Državne revizijske komisije
926. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
927. Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
928. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save
929. Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
930. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
931. Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
932. Uredba o ureditvi trga s poljščinami
933. Uredba o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005
934. Odločba o imenovanju za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
935. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
936. Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev
937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
938. Sklep o pospeševanju turizma in določanju višine turistične takse
939. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra
940. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna
941. Odlok o zazidalnem načrtu "ZN 11" industrijske cone Podkraj