Št. objave Naslov
889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
890. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU
891. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU
892. Pravilnik o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
893. Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča
894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti perutninskega mesa
895. Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov
896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom
897. Pravilnik o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
898. Pravilnik o spremembi odredbe o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode
899. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta
900. Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika
901. Odločba o podelitvi statusa družba, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave
902. Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave
903. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2004
904. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Polo"
905. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih ureditvenega območja naselja Dravograd, Otiški vrh in Šentjanž
906. Sklep o združitvi programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Dravograd in programa priprave za prostorske ureditvene pogoje za naselja Dravograd, Otiški vrh, Šentjanž, Črneče, Libeliče in Trbonje
907. Javna razgrnitev in javna razprava
908. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2004
909. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
910. Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Miren-Kostanjevica
911. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2004
912. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Polzela za leto 2004
913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
914. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šalovci d.o.o.
915. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku
916. Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku
917. Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru