Št. objave Naslov
630. Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1)
631. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-B)
632. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C)
633. Uredba o spremembi uredbe o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Žuniči
634. Uredba o spremembah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
635. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo
636. Pravilnik o uradni izkaznici državnega pravobranilca, pomočnika državnega pravobranilca ter višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev
637. Pravilnik o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige
638. Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji
639. Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe govejega somatotropina (BST)
640. Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba
641. Program priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2
642. Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
643. Seznam nujnih zdravil za uporabo v humani medicini
644. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka s pravilnikom o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
645. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka s pravilnikom o medicinskih pripomočkih
646. Odločba o ugotovitvi, da 68., 69., 70. in 72. člen Zakona o kmetijstvu niso v neskladju z Ustavo
647. Odločba, da se sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 111/2002 z dne 22. 5. 2001 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. P 102/95 z dne 29. 9. 2000 razveljavita in se zadeva vrne Okrožnemu sodišču v Novi Gorici v novo odločanje
648. Odločba o delni razveljavitvi 82. člena Zakona o medijih in o razveljavitvi Pravilnika o merilih za financiranje programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega in študentskega pomena
649. Odločba, da se razveljavi drugi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku, da prvi stavek drugega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku ni v neskladju z Ustavo ter da se pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku zavrne
650. Sklep o razveljavitvi sklepa o začasnem zadržanju 3. točke prvega odstavka v zvezi z 2. točko drugega odstavka 224. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
651. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča o odpravi odločbe Ministrstva za notranje zadeve
652. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o trgu vrednostnih papirjev
653. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
654. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča na Jesenicah
655. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
656. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
657. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
658. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
659. Tarifa o pravnih storitvah
660. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2004
661. Sklep o spremembi sklepa o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih uporabnikov
662. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada
663. Odlok o imenovanju Slovenske ulice v naselju Benedikt
664. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu - Vrtec Benedikt
665. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Benedikt
666. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Benedikt
667. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
668. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
669. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2004
670. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta - ZN za stanovanjsko območje predstruge in za del ureditvenega načrta - UrN Predstruge
671. Odlok o spremembi lokacijskega načrta za Kompleks P3 Petrol Transport Ilirska Bistrica I. faza
672. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev
673. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
674. Odlok o komunalnih taksah
675. Odlok o občinskem lokacijskemu načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov
676. Sklep o sprejemu načrta razvojnih programov
677. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2004
678. Odlok o spremembah odloka o priznanjihin nagradi Občine Prevalje
679. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2004
680. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2005
681. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
682. Sklep o plačevanju takse za obremenjevanje vode
683. Sklep o cenah vodarine in o cenah za odvajanje komunalnih in odpadnih voda in cenah čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Škofja Loka
684. Sklep o višini deleža k primarnem vodovodu in o višini deleža k primarni kanalizaciji na območju Občine Škofja Loka
685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
686. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu dvojnega križišča v Škofljici G2-106/215 z G2-106/216 in G2-106/260 z R3-646/1194
687. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šmartno pri Litiji
688. Odlok o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
689. Sklep o imenovanju častne občanke Občine Trebnje
690. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Konjsko
691. Program priprave zazidalnega načrta Socka I
692. Program priprave zazidalnega načrta Uršt II
693. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Zreče
695. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
696. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sevnica
697. Pravilnik o spremembah pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini