Št. objave Naslov
606. Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij
607. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2002
608. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2004
609. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2004
610. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
611. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
613. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje
614. Sklep o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Ljubljana
615. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
616. Odlok o proračunu Občine Peč za leto 2004
617. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za UN Učno-razvojni center za krajino in šport - Golf Otočec)
618. Sklep o razveljavitvi javne razgrnitve predloga občinskega lokacijskega načrta "Ob Pivki p19/s15"
619. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za območje P4 (deloma C/Š3 in deloma C/S1/1)
620. Sklep o ukinitvi statusa v splošni rabi
621. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2004
622. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2004
623. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
624. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004
625. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
626. Odločba o imenovanju višjega državnega tožilca na Zunanjem oddelku Vrhovnega državnega tožilstva RS v Mariboru
627. Sklep o stroških vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov
628. Pravilnik o stroških postopka o prekršku
629. Pravilnik o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih