Št. objave Naslov
5847. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli funkcijo v vladi
5848. Sklep o imenovanju ministra
5849. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5850. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
5851. Sklep o imenovanju Republiške volilne komisije
5852. Odlok o ustanovitvi in nalogah Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
5853. Pravilnik o prenehanju veljavnosti odredbe o prenehanju uporabe odredbe o obveznem certificiranju cementa in seznam standardov
5854. Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
5855. Pravilnik o notranji kontroli
5856. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5857. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
5858. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5859. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5860. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5861. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5862. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto delovno mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Kranju
5863. Pravila poslovanja KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana
5864. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev
5865. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava
5866. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2005
5867. Sklep o določitvi postavk stalnih splošnih stroškov družbe za upravljanje
5868. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o shemah letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskih skladov, vsebini njihovih prilog s pojasnili, analitičnem kontnem načrtu, pravilih vrednotenja postavk v računovodskih izkazih in pravilih za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada
5869. Sklep o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe
5870. Sklep o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o spremembi pravil upravljanja
5871. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
5872. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2005
5873. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2004
5874. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2005
5875. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem
5876. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
5877. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2004
5878. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2005
5879. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje
5880. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani
5881. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko
5882. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig
5883. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Ig
5884. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik
5885. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2003
5886. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2004
5887. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5888. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2004
5889. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2005
5890. Odlok o spremembi in dopolnitvi tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
5891. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2005
5892. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2005
5893. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2005
5894. Program priprave za občinski lokacijski načrt Mrvarjev hrib
5895. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
5896. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
5897. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
5898. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2004
5899. Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
5900. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2005
5901. Odlok o proračunu Mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2005
5902. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2005 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5903. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2005
5904. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav vodovodnega omrežja
5905. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2005
5906. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica
5907. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
5908. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 2005
5909. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5910. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2005
5911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2004
5912. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tabor
5913. Spremembe in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor
5914. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v 1. trimesečju 2005
5915. Program priprave za lokacijski načrt za kamnolom Brezje
5916. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Trnovska vas v letu 2005
5917. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Komunalnega podjetja Tržič, d.o.o. v javno podjetje Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.
5918. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
5919. Program priprave Lokacijskega načrta Nova Cerkev
5920. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2005
5921. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005
5922. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
5923. Odlok o turistični taksi v Občini Bled
5924. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2005
5925. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2005
5926. Sklep o vrednosti točk za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2005
5927. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled
5928. Program priprave za občinski lokacijski načrt za območje urejanja BL - M4 - Spodnje Seliše
5929. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2005
5930. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 2005
5931. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2004
5932. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2005
5933. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005