Št. objave Naslov
5755. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
5756. Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
5757. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
5758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o tehničnih, prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
5759. Sklep o spremembi sklepa o poročanju podružnic bank držav članic
5760. Sklep o spremembi sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
5761. Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve
5762. Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov
5763. Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG)
5764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 - III
5765. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje, kare I (Osrednja knjižnica Celje)
5766. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija
5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Pri Likarici" - Idrija
5768. Odlok o spremembi odloka o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji
5769. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
5770. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2005
5771. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2005
5772. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Idrija
5773. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta VS 236 Ig
5774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2004
5775. Odlok o spremembah Odloka o plačilu komunalnega prispevka
5776. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2005
5777. Razpis nadomestnih volitev člana občinskega sveta
5778. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2004
5779. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Zavrč
5780. Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Zavrč