Št. objave Naslov
1. Popravek Odloka o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007
2. Popravek v Registru o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
3. Popravek Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5603. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
5604. Sklep o imenovanju ministrov
5605. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5606. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5607. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5608. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5609. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5610. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5611. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5612. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5613. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5614. Odlok o pomilostitvi
5615. Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav
5616. Sklep o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije
5617. Sklep o spremembi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
5618. Sklep o spremembi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko
5619. Sklep o spremembi Sklepa o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije
5620. Sklep o zadržanju izvršitve odločbe Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne enote Kranj, št. 356-02-04-7/02-CE z dne 10. 12. 2002
5621. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o igrah na srečo ni v neskladju z Ustavo
5622. Odločba, da prvi, drugi in četrti odstavek 19. člena Zakona o davku na dodano vrednost niso bili v neskladju z Ustavo ter da tretji in četrti odstavek 71. člena Zakona o davku na dodano vrednost nista v neskladju z Ustavo
5623. Odločba o razveljavitvi 4. in 7. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Majšperk, kolikor nalagata plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv
5624. Sklep o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti Stanovanjskega zakona in Uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA ter sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper dopis Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
5625. Odločba o ugotovitvi neustavnosti drugega odstavka 188. člena in drugega odstavka 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju
5626. Pravilnik o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
5627. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga
5628. Spremembe in dopolnitve pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
5629. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2004
5630. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2004
5631. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
5632. Dogovor o določitvi zneska na podlagi Aneksa k tarifni prilogi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
5633. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica
5634. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005
5635. Sklep o javni razgrnitvi Lokacijskega načrta toplarna Celje
5636. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta
5637. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
5638. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
5639. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005
5640. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005
5641. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji
5642. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine
5643. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju za leto 2005
5644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Horjul
5645. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica za leto 2005
5646. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje
5647. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC I/2 - Leskovec in II/2 - Metnaj
5648. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za PPC IV. - Dolina Krke
5649. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: - plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
5650. Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Višnja Gora
5651. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2004
5652. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
5653. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj
5654. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Štanjel - staro jedro
5655. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen
5656. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2004
5657. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Kozje
5658. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2005
5659. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Zmajček Kozje
5660. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kozje
5661. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Krško
5662. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2005
5663. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 476/1 in parc. št. 477/1, k.o. Dovško, last Rudnika Senovo v zapiranju
5664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2003
5665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava
5666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986-2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode
5667. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2005
5668. Sklep o določitvi uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
5669. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5670. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2004
5671. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Moravske Toplice
5672. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice
5673. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2005
5674. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu v letu 2005
5675. Sklep Občinske volilne komisije občine Pivka
5676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev
5677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
5678. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Škocjan
5679. Ugotovitveni sklep
5680. Cenik daljinskega ogrevanja
5681. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku - Cona 7A
5682. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-stanovanjski kompleks Vojnik osnutek
5683. Statut Občine Železniki
5684. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004
5685. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki