Št. objave Naslov
5550. Odlok o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007
5551. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Minneapolisu
5552. Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav
5553. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2003-2012)
5554. Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
5555. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze
5556. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
5557. Odločba o ugotovitvi, da je člen 11 Zakona o javnih cestah v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi člena 2 Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
5558. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije
5559. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 5, zbirka nalog za matematiko v 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
5560. Sklep o potrditvi zbirke nalog PREVERI SVOJE ZNANJE, Matematika 7, zbirka nalog za matematiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
5561. Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
5562. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5563. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
5564. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
5565. Sklep o ceni programov v Vrtcu Borovnica
5566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
5567. Spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
5568. Sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna
5569. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dol pri Ljubljani
5570. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2004
5571. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice (planska celota J5 in J6)
5572. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
5573. Sklep o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij
5574. Razpis naknadne predčasne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje-mesto
5575. Sklep o javni razgrnitvi
5576. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5577. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2005
5578. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Mirna Peč za leto 2005
5579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Mirna Peč
5580. Sklep o javni razgrnitvi
5581. Sklep o javni razgrnitvi
5582. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2005
5583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2003
5584. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2004
5585. Odlok o priznanjih Občine Ravne na Koroškem
5586. Pravilnik o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem
5587. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača
5588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 - Sežana zahod v Sežani
5589. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2003
5590. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2005
5591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004
5592. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji
5593. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
5594. Sklep o ceni priključne takse na sistem za oskrbo s pitno vodo Liberga - Jelša - Kostrevnica
5595. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti
5596. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Videm
5597. Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja
5598. Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
5599. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške št. Pp-9466/01
5600. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
5601. Odločba o ugotovitvi, da 43. člen Carinskega zakona ni bil v neskladju z Ustavo, če se je razlagal tako, da se nanaša le na carinske dolžnike
5602. Odločba o razveljavitvi 3. člena Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Vodice, kolikor nalaga plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od površine tranzitnih in prenosnih omrežij za izvajanje poslovne dejavnosti transporta plinastih goriv