Št. objave Naslov
5344. Odlok o pomilostitvi
5345. Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah
5346. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2005
5347. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja davka na dobitke od klasičnih iger na srečo
5348. Pravilnik o medsebojni upravni pomoči med državami članicami Evropske unije pri izterjavi davščin in izmenjavi podatkov
5349. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2005
5350. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na področju inšpekcije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto ter za pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije
5351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu
5352. Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
5353. Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
5354. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5355. Program priprave državnega lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
5356. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za vzporedni plinovod m1/1 na odseku Kidričevo - Rogatec
5357. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 49.a člena Zakona o davčnem postopku z načinom izvršitve in o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 45. člena Zakona o davčnem postopku
5358. Odločba o razveljavitvi izpodbijane sodne odločbe o vrnitvi zadeve v novo odločanje Upravnemu sodišču ter o zavrženju ustavne pritožbe
5359. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za odločanje o zahtevi za vrnitev premoženja med Okrajnim sodiščem v Ljubljani in Ministrstvom za kulturo
5360. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5361. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5362. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur
5363. Sklep o višini maksimalne obrestne mere
5364. Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva
5365. Spremembe in dopolnitve Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja
5366. Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega pregona
5367. Spremembe dodatka št. 4 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
5368. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dol pri Ljubljani
5369. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Gorenja vas - Poljane
5370. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta "Ureditev plaže v Valdoltri"
5371. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za ureditev obale Koper - Izola - I. faza
5372. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Nad Šmarsko cesto" v Kopru
5373. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta "Titov trg v Kopru"
5374. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
5375. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2004
5376. Odlok o javnem redu in miru v Občini Mozirje
5377. Odlok o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto
5378. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2003
5379. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2004
5380. Lokacijski načrt "Brančurnikov podn" - območje storitvenih dejavnosti
5381. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004
5383. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2004
5384. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško, proizvodno in obrtniško cono "LIP Slovenske Konjice"
5385. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5386. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofljica
5387. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5388. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter
5389. Sklep o opredelitvi proizvodnega območja Strunjanski zaliv