Št. objave Naslov
1. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi osnutka Lokacijskega načrta za izgradnjo doma starejših občanov v naselju Videm
5018. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
5019. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega
5020. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
5021. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
5022. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Ljubljanice na območju Mestne občine Ljubljana
5023. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje v Občini Solčava
5024. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
5025. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
5026. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
5027. Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe
5028. Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo
5029. Pravilnik o načinu vodenja policijskih evidenc
5030. Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi
5031. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetska in medicinska merila za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa
5032. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
5033. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove "Ustanova Veronike Deseniške - fundacija"
5034. Pravilnik o organizaciji in delu razsodišča Zdravniške zbornice Slovenije
5035. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
5036. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode jug - v Brežicah - na območju prostorske enote Marof - Kare II
5037. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija
5038. Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem Zavodu - vrtec Cerkvenjak
5039. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Za območje Občine Črna na Koroškem
5040. Spremembe in dopolnitve odloka o prazniku občine, priznanjih in nagradah Občine Črna na Koroškem
5041. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
5042. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 2209/14, 2209/15, 2209/16, 2209/17, 2209/18, 2209/19, 2209/20, 2209/21, 2209/22, 2209/23 in 2209/24 vse k.o. Grosuplje - naselje ob lokalni cesti Ob Grosupeljščici
5043. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2230/3, 2232/2 in 2232/4, vse k.o. Račna
5044. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali Vrh
5045. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje - naselje
5046. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2004
5047. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig
5048. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice"
5049. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
5050. Odlok o pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje službe pomoči na domu
5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "oskrba s pitno vodo"
5052. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda"
5053. Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu
5054. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
5055. Sklep Občinske volilne komisije občine Kočevje
5056. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (cestno podjetje in OMV)
5057. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
5058. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah
5059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
5060. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
5061. Sklep o prodaji stavbnega premoženja