Št. objave Naslov
5005. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
5006. Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum
5007. Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov
5008. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dolinsko (2002-2011)
5009. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kanomlja (2003-2012)
5010. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpa (2003-2012)
5011. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
5012. Pravilnik o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti sladkorjev namenjenih za prehrano ljudi
5013. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani
5014. Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
5015. Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva
5016. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah
5017. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo