Št. objave Naslov
4782. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004
4783. Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006
4784. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kidričevo
4785. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo
4786. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4787. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Kidričevo