Št. objave Naslov
4757. Odlok o pomilostitvi
4758. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove "Mednarodna ustanova - Forum slovanskih kultur"
4759. Statut Univerze v Mariboru
4760. Poročilo o gibanju plač za avgust 2004
4761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2004
4762. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja CO 5/9 Elektro Ljubljana
4763. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok - dopolnitev 2003
4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2004
4765. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci
4766. Poslovnik Občinskega sveta občine Šempeter-Vrtojba
4767. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah
4768. Sklep o delitvi premoženja Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah
4769. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2003
4770. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2004
4771. Odlok o lokacijskem načrtu "Roje-Mirna"
4772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
4773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
4774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Veržej
4775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej
4776. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za gradnjo kolektorja odpadnih vod Kisovec in Zagorje in centralne čistilne naprave Zagorje
4777. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za gradnjo kolektorja odpadnih vod in centralne čistilne naprave Izlake
4778. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Rudnik-Toplice v Zagorju ob Savi
4779. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del Občine Zagorje ob Savi PUP1-Podkum in PUP2
4780. Program priprave sprememb ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Toplice v Zagorju
4781. Program priprave lokacijskega načrta za območje "Kogovškovega Travnika" v Zagorju