Št. objave Naslov
1. Popravek Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
4707. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-E)
4708. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije
4709. Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan
4710. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije
4711. Uredba o okoljski dajatvi zaradi starih bremen odpadne električne in elektronske opreme iz gospodinjstev
4712. Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju
4713. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004
4714. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe in Odloka o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15000 PE in pod 2000 PE
4715. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti
4716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
4717. Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
4718. Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah
4719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora
4720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
4721. Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo
4722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dajanju biocidov v promet
4723. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in vrnitvi zadeve Okrajnemu sodišču na Vrhniki v novo sojenje
4724. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani ter vrnitvi zadeve Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje
4725. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4726. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
4727. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
4728. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Višjega sodišča v Kopru in podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru
4729. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
4730. Poročilo o izidu naknadnih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v 2. volilni skupini - pravne osebe
4731. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana
4732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004 - II
4733. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 471/5 k.o. Zasip
4734. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za šolsko leto 2004/2005
4735. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca "Martin Krpan" Cerknica
4736. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
4737. Sklep o statusu zemljišč v splošni rabi
4738. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna
4739. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003
4740. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
4741. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta VS 236-Ig za zazidalne otoke S9-1, S9-2, s 10-1, S11 in P2
4742. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Duplica na predčasnih volitvah
4743. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
4744. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dorc-Brestanica
4745. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Laško
4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Lenart
4747. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2004
4748. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2004/2005
4749. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Mislinja
4750. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4751. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
4752. Odlok o oskrbi z zemeljskim plinom v Občini Slovenske Konjice
4753. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Občini Slovenske Konjice
4754. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4755. Sklep o višini najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice
4756. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah