Št. objave Naslov
4687. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Odredbe o imenovanju svetovalcev za begunce
4688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija - območje S 10
4689. Odlok o zazidalnem načrtu Lahovna-del
4690. Odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za dendrološke naravne spomenike v Mestni občini Celje
4691. Odlok o imenovanju novega trga ter ukinitvi dela ulice v naselju Celje
4692. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Hajdina
4693. Tarifni sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
4694. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Jesenice, dopolnjen 1999/2004
4695. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za romsko naselje Kerinov Grm
4696. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Turistično naselje Podov"
4697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
4698. Spremembe in dopolnitve Pravilnika "Štipendijske sheme za Dolenjsko"
4699. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
4700. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
4701. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2004
4702. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Šempeter-Vrtojba
4703. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici
4704. Sklep o imenovanju predstavnice Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
4705. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
4706. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter-Vrtojba