Št. objave Naslov
4520. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski Federaciji
4521. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
4522. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
4523. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
4524. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji
4525. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
4526. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu
4527. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
4528. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
4529. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
4530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
4531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
4532. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
4533. Pravilnik o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
4534. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice
4535. Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4536. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
4537. Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih
4538. Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov
4539. Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu
4540. Odlok o spremembi odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt za leto 2004
4541. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2004
4542. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica - dopolnitev 2002
4543. Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta "Poslovni center Brežice - kare C/III"
4544. Razpis naknadnih predčasnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Kočevje-mesto